Algemene voorwaarden van:
GadgetResort V.O.F.
Vogelzang 6
8141 BH Heino

hierna te noemen:GadgetResort.nl

Artikel 1 - Algemeen

1.         GadgetResort.nl houdt zich bezig met consumentenverkoop van gadgets
via een webwinkel www.GadgetResort.nl.

 


Artikel 2 - Definities

1.         In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende
            betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen GadgetResort.nl en Consument;

Bestelling: aanvaarding door Consument van het aanbod van GadgetResort.nl, kenbaar gemaakt door bestelling via kassasysteem van de website of via de mail.


Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen
            GadgetResort.nl en Consument.

2.         Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met
            GadgetResort.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.         De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Consument
            wordt door GadgetResort.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

1.         Een aanbieding of (prijs)opgave bindt GadgetResort.nl niet en geldt slechts als een
            uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld

2.         Een aankoop door de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende
            omstandigheden:

·         De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan GadgetResort.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door GadgetResort.nl ontvangen.

·         De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

·         Een offerte is door de Koper getekend en door GadgetResort.nl ontvangen ingeval door GadgetResort.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

3.         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de
            Consument per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze
            overeenkomst kan door GadgetResort.nl herroepen worden in geval de Consument niet
            aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal
            GadgetResort.nl de Consument dit binnen veertien (14) dagen na de ontvangt van de
            bestelling mededelen.

4.         Consument en GadgetResort.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken
            van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan
            de voorwaarden in artikel 4.2 en 4.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een             

            handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding
            daarvan. De elektronische bestanden van GadgetResort.nl gelden hierbij, voor zover de
            wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5.         Een samengestelde prijsopgave verplicht GadgetResort.nl niet tot levering van een deel
            van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de
            opgegeven prijs.

6.         Alle opgaven door GadgetResort.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen
            van de producten zijn met zorg gedaan. GadgetResort.nl kan er echter niet voor instaan
            dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

7.         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 - Levering, verzending

1.         Komen GadgetResort.nl en Consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van
            aankopen tegen kostprijs, tenzij GadgetResort.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan
            Consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.

2.         Indien GadgetResort.nl gegevens behoeft van Consument in het kader van uitvoering van
            de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan GadgetResort.nl ter
            beschikking heeft gesteld.

3.         Indien GadgetResort.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een
            opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

4.         Consument kan de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, indien
            niet geleverd wordt binnen 30 dagen na tot stand komen van de overeenkomst.

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

1.         GadgetResort.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de
            koopprijs volledig is voldaan

 

Artikel 7 - Garantie

1.         GadgetResort.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en
            normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.         Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3.         Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal GadgetResort.nl de zaak
            binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet
            mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze
            van GadgetResort.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging
            verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan.nl te retourneren
            en de eigendom daarover aan GadgetResort.nl te verschaffen.

4.        Kosten van retourzending van het product geschiedt op rekening van de klant. GadgetResort.nl neemt                                                                                                                                              de kosten voor het retourzenden van het artikel naar de klant voor haar rekening, mits deze voldoet aan de garantiebepalingen.

 5.         De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van                                                                                                                                                                   onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer Consument of derden wijzigingen hebben

            aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor
            doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.         Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-
            conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is
            GadgetResort.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 

Artikel 8 - Herroepingrecht

1.         Consument heeft het recht, de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7
            (zeven) werkdagen na ontvangst aan GadgetResort.nl te retourneren. GadgetResort.nl
            zal alsdan aan Consument de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende
            voorwaarden:

·         het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

·         de retourzending moet uiterlijk op de 8e werkdag na ontvangst van het geleverde door Consument weer in het bezit van GadgetResort.nl zijn.

·         de kosten van frankering van de retourzending zijn voor consument, tenzij wij reeds voor de eerste zending verzendkosten aan u hebben berekend.

 

 Artikel 9 - Onderzoek, reclames

1.         De Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval
            binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Consument te
            onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is
            overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer
            gelden.

2.         Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan
            GadgetResort.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het
            garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is.

3.         Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk
            binnen de garantietermijn te melden aan GadgetResort.nl met inachtneming van het in het
            vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is GadgetResort.nl
            gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en
            voorrijkosten in rekening te brengen.

4.         Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname
            en betaling van de gekochte zaken. Wenst Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan
            geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de GadgetResort.nl en op
            de wijze zoals door GadgetResort.nl aangegeven.

 

Artikel 10 - Risico-overgang

1.         Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst
            zijn, gaat op Consument over op het moment waarop deze aan Consument juridisch en/of
            feitelijk worden geleverd.

2.         Eventuele verzending van leveringen is voor risico van Consument.

 

Artikel 11 -  Prijzen, betaling en verzending

1.         Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW

2.         Tenzij anders overeengekomen dient Consument vooruit te betalen op de bankrekening van
            GadgetResort.nl door middel van handmatige overboeking of iDeal. Bij afhalen is contante
            betaling mogelijk.

3.         GadgetResort.nl brengt geen kosten in rekening voor verpakking van al haar goederen.
            Afhalen is vrij van verpakking en verzendkosten. Voor de verzending brengt GadgetResort
            de werkelijke verzendkosten in rekening (tarief TNT). Dit is momenteel 6,75 voor pakketten tot
            10kg. Zwaardere pakketten of pakketten met een verzendlengte langer dan 140cm. kennen
            een hoger tarief. Dit tarief wordt altijd getoond in het afrekenschem. Voor verzending naar
            België of andere lidstaat van de EU worden eveneens de werkelijke verzendkosten conform
            TNT gehanteerd. De verzendkosten zijn altijd zichbaar in het  afrekensysteem.

4.         Indien betaling niet vooruit op bank-/girorekening, danwel contant plaatsvindt dient deze te
            geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door GadgetResort.nl aan te geven   wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

5.         Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zal GadgetResort de overeenkomst
            kosteloos ontbinden.

6.         Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12 - Vrijwaringen

1.         Veel van de materialen die GadgetResort.nl verkoopt zijn bestemd voor het uitoefenen van
            risico volle sporten. Consument vrijwaart GadgetResort.nl voor alle aanspraken met
            betrekking tot letselschade als het gevolg van het beoefenen van risico sporten met de door
            GadgetResort.nl verstrekte materialen.

2.         Consument vrijwaart GadgetResort.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot
            rechten van intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte materialen of gegevens,
            die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1.         Indien door GadgetResort.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van
            GadgetResort.nl jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder
            "Garanties" is geregeld.

2.         Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan
            wordt de aansprakelijkheid van de GadgetResort.nl beperkt tot herstel of vervanging van
            de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3.         Onverminderd het bovenstaande is GadgetResort.nl niet aansprakelijk indien de schade is
            te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig
            of oneigenlijk gebruik van Consument.

4.         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe
            schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
            GadgetResort.nl of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 - Overmacht

1.         Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe
            gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch
            krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun
            rekening komt.

2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent
            in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of
            niet-voorzien, waarop GadgetResort.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor
            GadgetResort.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf
            van GadgetResort.nl worden daaronder begrepen.

3.         GadgetResort.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de
            omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat GadgetResort.nl zijn
            verbintenis had moeten nakomen.

4.         Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de
            overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der
            partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van
            schade aan de andere partij.

5.         Voorzoveel GadgetResort.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels
            gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen
            nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde
            toekomt, is GadgetResort.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te
            komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als
            ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.         De rechter in de vestigingsplaats van GadgetResort.nl is bij uitsluiting bevoegd van
            geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft
            GadgetResort.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde
            rechter.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

1.         Op elke overeenkomst tussen GadgetResort.nl en Consument is Nederlands recht van
            toepassing.