Algemene voorwaarden van:
Deskpetshop.nl (onderdeel van van GadgetResort V.O.F.)
Tichelmeesterlaan 30
8014 LB Zwolle

hierna te noemen: Deskpetshop.nl

 

Artikel 1 - Algemeen

1.         Deskpetshop.nl houdt zich bezig met consumentenverkoop van gadgets 
via een webwinkel www.deskpetshop.nl.


Artikel 2 - Definities

1.         In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende 
            betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

Consument: een wederpartij die een natuurlijke persoon is en niet handelt in de uitoefening van een bedrijf of beroep;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen Deskpetshop.nl en Consument;

Bestelling: aanvaarding door Consument van het aanbod van Deskpetshop.nl, kenbaar gemaakt door bestelling via kassasysteem van de website of via de mail.


Artikel 3 - Toepasselijkheid van deze voorwaarden

1.         Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen 
            Deskpetshop.nl en Consument.

2.         Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met 
            Deskpetshop.nl, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

3.         De toepasselijkheid van enige algemene specifieke voorwaarden of bedingen van Consument 
            wordt door Deskpetshop.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 4 - Aanbiedingen en totstandkoming van de overeenkomst

1.         Een aanbieding of (prijs)opgave bindt Deskpetshop.nl niet en geldt slechts als een 
            uitnodiging tot het plaatsen van een Bestelling, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld

2.         Een aankoop door de potentiële Koper wordt geacht te zijn gedaan in één van de volgende 
            omstandigheden:

·         De potentiële Koper heeft de gegevens ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en de desbetreffende data ("bestelformulier") aan Deskpetshop.nl via elektronische weg verzonden. Deze zijn door Deskpetshop.nl ontvangen.

·         De potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonisch te kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen;

·         Een offerte is door de Koper getekend en door Deskpetshop.nl ontvangen ingeval door Deskpetshop.nl een op naam gestelde offerte is uitgebracht.

3.         Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een orderbevestiging aan de 
            Consument per e-mail is verzonden naar het door Consument opgegeven e-mailadres. Deze 
            overeenkomst kan door Deskpetshop.nl herroepen worden in geval de Consument niet 
            aan de voorwaarden voldoet of in het verleden heeft voldaan. In dat geval zal 
            Deskpetshop.nl de Consument dit binnen veertien (14) dagen na de ontvangt van de 
            bestelling mededelen.

4.         Consument en Deskpetshop.nl komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken 
            van elektronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt, zodra aan 
            de voorwaarden in artikel 4.2 en 4.3 is voldaan. Met name ook het ontbreken van een              

            handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de aanvaarding 
            daarvan. De elektronische bestanden van Deskpetshop.nl gelden hierbij, voor zover de 
            wet dat toelaat, als een vermoeden van bewijs.

5.         Een samengestelde prijsopgave verplicht Deskpetshop.nl niet tot levering van een deel 
            van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de 
            opgegeven prijs.

6.         Alle opgaven door Deskpetshop.nl van getallen, specificaties, en/of andere aanduidingen 
            van de producten zijn met zorg gedaan. Deskpetshop.nl kan er echter niet voor instaan 
            dat zich ter zake geen afwijkingen zullen voordoen.

7.         Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

 

Artikel 5 - Levering, verzending

1.         Komen Deskpetshop.nl en Consument bezorging overeen, dan geschiedt bezorging van 
            aankopen tegen kostprijs, tenzij Deskpetshop.nl bij het sluiten van de overeenkomst aan 
            Consument de vastgestelde condities heeft medegedeeld.

2.         Indien Deskpetshop.nl gegevens behoeft van Consument in het kader van uitvoering van 
            de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat Consument deze aan Deskpetshop.nl ter 
            beschikking heeft gesteld.

3.         Indien Deskpetshop.nl een termijn voor levering heeft opgegeven, is deze indicatief. Een 
            opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn.

4.         Consument kan de overeenkomst kostenloos en zonder ingebrekestelling ontbinden, indien 
            niet geleverd wordt binnen 30 dagen na tot stand komen van de overeenkomst. 

 

Artikel 6 - Eigendomsvoorbehoud

1.         Deskpetshop.nl blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de 
            koopprijs volledig is voldaan

 

Artikel 7 - Garantie

1.         Deskpetshop.nl garandeert dat de te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en 
            normen die daaraan kunnen worden gesteld en vrij zijn van welke gebreken ook.

2.         Het aankoopbewijs geldt als bewijs met betrekking tot de garantie.

3.         Indien de te leveren zaken niet voldoen aan deze garanties, zal Deskpetshop.nl de zaak 
            binnen redelijke termijn na ontvangst daarvan dan wel, indien retournering redelijkerwijze niet 
            mogelijk is, na schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door Consument, naar keuze 
            van Deskpetshop.nl vervangen of zorgdragen voor herstel. In geval van vervanging 
            verbindt Consument zich reeds nu de vervangen zaak aan.nl te retourneren 
            en de eigendom daarover aan Deskpetshop.nl te verschaffen.

4.        Kosten van retourzending van het product geschiedt op rekening van de klant. Deskpetshop.nl neemt                                                                                                                                              de kosten voor het retourzenden van het artikel naar de klant voor haar rekening, mits deze voldoet aan de garantiebepalingen.

 5.         De te dezen genoemde garantie geldt niet wanneer het gebrek is ontstaan als gevolg van                                                                                                                                                                   onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik of wanneer Consument of derden wijzigingen hebben 

            aangebracht dan wel trachten aan te brengen aan de zaak of deze hebben aangewend voor 
            doeleinden waarvoor de zaak niet bestemd is.

6.         Indien de geleverde zaak niet overeenstemt met hetgeen was overeengekomen en deze niet-
            conformiteit een gebrek is in de zin van de regeling van de productaansprakelijkheid, dan is 
            Deskpetshop.nl in beginsel niet aansprakelijkheid voor gevolgschade.

 

Artikel 8 - Herroepingrecht

1.         Consument heeft het recht, de afgeleverde producten zonder opgave van reden binnen 7 
            (zeven) werkdagen na ontvangst aan Deskpetshop.nl te retourneren. Deskpetshop.nl 
            zal alsdan aan Consument de ontvangen (koop)som terug betalen, onder de navolgende 
            voorwaarden:

·         het afgeleverde moet 100% verkoopwaardig zijn. Op of aan het afgeleverde mag geen enkele wijziging zijn aangebracht en het afgeleverde dient in ongeschonden staat te zijn; alle meegezonden documentatie, garantiebewijzen en verpakkingsmaterialen dienen te worden gevoegd bij de retourzending.

·         de retourzending moet uiterlijk op de 8e werkdag na ontvangst van het geleverde door Consument weer in het bezit van Deskpetshop.nl zijn.

·         de kosten van frankering van de retourzending zijn voor consument, tenzij wij reeds voor de eerste zending verzendkosten aan u hebben berekend. 

 

 Artikel 9 - Onderzoek, reclames

1.         De Consument is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval 
            binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort Consument te 
            onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is 
            overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer 
            gelden.

2.         Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan 
            Deskpetshop.nl te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het 
            garantiebewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 

3.         Een niet zichtbaar gebrek dient de Consument binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk 
            binnen de garantietermijn te melden aan Deskpetshop.nl met inachtneming van het in het 
            vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van de garantietermijn is Deskpetshop.nl 
            gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en 
            voorrijkosten in rekening te brengen.

4.         Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft Consument verplicht tot afname 
            en betaling van de gekochte zaken. Wenst Consument gebrekkige zaken te retourneren, dan 
            geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de Deskpetshop.nl en op 
            de wijze zoals door Deskpetshop.nl aangegeven.

 

Artikel 10 - Risico-overgang

1.         Het risico van verlies of beschadiging van de producten die voorwerp van de overeenkomst 
            zijn, gaat op Consument over op het moment waarop deze aan Consument juridisch en/of 
            feitelijk worden geleverd.

2.         Eventuele verzending van leveringen is voor risico van Consument.

 

Artikel 11 -  Prijzen, betaling en verzending

1.         Alle genoemde prijzen zijn in Euro's en inclusief BTW

2.         Tenzij anders overeengekomen dient Consument vooruit te betalen op de bankrekening van 
            Deskpetshop.nl door middel van handmatige overboeking of iDeal. Bij afhalen is contante 
            betaling mogelijk.

3.         Deskpetshop.nl brengt geen kosten in rekening voor verpakking van al haar goederen. 
            Afhalen is vrij van verpakking en verzendkosten. Voor de verzending brengt Deskpetshop 
            de werkelijke verzendkosten in rekening (tarief TNT). Dit is momenteel 6,75 voor pakketten tot 
            10kg. Zwaardere pakketten of pakketten met een verzendlengte langer dan 140cm. kennen 
            een hoger tarief. Dit tarief wordt altijd getoond in het afrekenschem. Voor verzending naar 
            België of andere lidstaat van de EU worden eveneens de werkelijke verzendkosten conform 
            TNT gehanteerd. De verzendkosten zijn altijd zichbaar in het  afrekensysteem. 

4.         Indien betaling niet vooruit op bank-/girorekening, danwel contant plaatsvindt dient deze te 
            geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Deskpetshop.nl aan te geven   wijze en in de valuta waarin is gefactureerd.

5.         Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum zal Deskpetshop de overeenkomst 
            kosteloos ontbinden.

6.         Bezwaren tegen de hoogte van de facturen schorten de betalingsverplichting niet op.

 

Artikel 12 - Vrijwaringen

1.         Veel van de materialen die Deskpetshop.nl verkoopt zijn bestemd voor het uitoefenen van 
            risico volle sporten. Consument vrijwaart Deskpetshop.nl voor alle aanspraken met 
            betrekking tot letselschade als het gevolg van het beoefenen van risico sporten met de door 
            Deskpetshop.nl verstrekte materialen.

2.         Consument vrijwaart Deskpetshop.nl voor aanspraken van derden met betrekking tot 
            rechten van intellectuele eigendom op door de Consument verstrekte materialen of gegevens, 
            die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.

 

Artikel 13 - Aansprakelijkheid

1.         Indien door Deskpetshop.nl geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van 
            Deskpetshop.nl jegens Consument beperkt tot hetgeen in deze voorwaarden onder 
            "Garanties" is geregeld.

2.         Wanneer de producent van een gebrekkige zaak aansprakelijk is voor gevolgschade, dan 
            wordt de aansprakelijkheid van de Deskpetshop.nl beperkt tot herstel of vervanging van 
            de zaak, dan wel terugbetaling van de koopprijs.

3.         Onverminderd het bovenstaande is Deskpetshop.nl niet aansprakelijk indien de schade is 
            te wijten aan opzet en / of grove schuld en / of verwijtbaar handelen, dan wel onoordeelkundig 
            of oneigenlijk gebruik van Consument.

4.         De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe 
            schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van 
            Deskpetshop.nl of zijn ondergeschikten.

 

Artikel 14 - Overmacht

1.         Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe 
            gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch 
            krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun 
            rekening komt.

2.         Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent 
            in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of 
            niet-voorzien, waarop Deskpetshop.nl geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor 
            Deskpetshop.nl niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf 
            van Deskpetshop.nl worden daaronder begrepen.

3.         Deskpetshop.nl heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de 
            omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Deskpetshop.nl zijn 
            verbintenis had moeten nakomen.

4.         Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de 
            overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der 
            partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van 
            schade aan de andere partij.

5.         Voorzoveel Deskpetshop.nl ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels 
            gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen 
            nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde 
            toekomt, is Deskpetshop.nl gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te 
            komen gedeelte separaat te factureren. Consument is gehouden deze factuur te voldoen als 
            ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 15 - Geschillen

1.         De rechter in de vestigingsplaats van Deskpetshop.nl is bij uitsluiting bevoegd van 
            geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft 
            Deskpetshop.nl het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde 
            rechter.

 

Artikel 16 - Toepasselijk recht

1.         Op elke overeenkomst tussen Deskpetshop.nl en Consument is Nederlands recht van 
            toepassing.